Podvojné účtovníctvo vedieme podľa zákona o účtovníctve, č. 431/2002  Z.z a následné úpravy, s doplnením o metodické usmernenia Ministerstva Financií.

Podvojné účtovníctvo je vedené všetkým subjektom, ktoré sú zriadené na podnikanie v zmysle zákona a sú zapísané v OR SR.
Ide o:

 • podnikateľov
  • právnické osoby
  • fyzické osoby
  • zahraničné osoby
 • nepodnikateľov
  • neziskové účtovné jednotky: občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov, nadácie, …

Vedenie podvojného účtovníctva obsahuje:

 • prvotné spracovanie dokladov, vrátane ich posúdenia z daňového hľadiska
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky:
  » súvaha
  » výkaz ziskov a strát
  » poznámky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a FO
 • mesačné alebo štvrťročné výstupy
 • štatistické hlásenia

prvá konzultácia je ZADARMO

pre vypracovanie cenovej ponuky a dohodnutie stretnutia nás neváhajte kontaktovať.