jednoduché účtovníctvo

jednoduché len pre tých, ktorí sa vyznajú

Vedieme účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky v súlade so zákonom. Postupujeme podľa Zákona o účtovníctve, č. 431/2002 Z.z a následné úpravy, s doplnením o metodické usmernenia Ministerstva financií.

Jednoduché účtovníctvo je vedené osobám, ktoré sú zriadené na podnikanie, nie sú však zapísané v OR SR. V praxi sa účtovníctvo vedie živnostníkom zapísaným v Živnostenskom registri, podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenia a neziskovým organizáciám

Vedenie jednoduchého účtovníctva obsahuje:

 • prvotné spracovanie dokladov a ich posúdenie z daňového hľadiska
 • peňažný denník, knihy pohľadávok a záväzkov, ostatné pomocné knihy
 • evidenciu DPH, daňové priznanie k DPH
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky:
  » výkaz o majetku a záväzkoch
  » výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov
 • mesačné alebo štvrťročné výstupy
 • štatistické hlásenia