PREVÁDZKOVATEĽ

Spoločnosť Papalash s. r.o., so sídlom: Myslenická 156, 90203, Pezinok, Slovenská republika, IČO: 47 590114, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95287/B (ďalej len ako “spoločnosť alebo účtovná kancelária” v príslušnom gramatickom tvare).

Účtovná kancelária má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa podľa Čl. 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679.

PODĽA AKÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SPRACÚVA ÚČTOVNÁ KANCELÁRIA OSOBNÉ ÚDAJE

Účtovná kancelária spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v súlade so

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účtovná kancelária týmto informuje klientov, že spracúva osobné údaje bez ich súhlasu ako dotknutej osoby, keďže tieto osobné údaje sú potrebné pre účel predzmluvných rokovaní, uzatvorenia zmluvy o poskytovaní účtovných služieb ako aj poskytovania iných služieb a poradenstva.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, resp. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytovanie účtovných služieb na základe zmluvy

Účtovná kancelária je  oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely poskytovania služieb kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií iba so súhlasom dotknutej osoby, pokiaľ sa nejedná o predzmluvné rokovanie.

Poskytovanie informácií o zmenách právnych predpisov, resp. iných právne významných skutočnostiach a obchodných aktivitách spoločnosti 

Účtovná kancelária má oprávnený záujem na informovaní klienta o zmenách právnych predpisov, resp. iných právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať význam z hľadiska jeho práv, oprávnených záujmov alebo povinností, ktoré sa vzťahujú na poskytované, resp. poskytnuté  služby alebo by mohli byť pre klienta užitočné aj v prípade, ak už bola spolupráca s klientom ukončená, alebo naopak klient prejavil vôľu o služby spoločnosti požiadavkom na vytvorenie ponuky na služby. Keďže neznalosť zákona klienta neospravedlňuje plniť povinnosti a zároveň, keďže práva patria len tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv a ktorí svoje procesné oprávnenia uplatňujú včas a s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou, Účtovná kancelária v súlade s právnou zásadou proporcionality považuje záujem na informovanosti klienta za prevažujúci nad záujmom ochrany súkromia klienta.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, resp. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytovanie informácií o zmenách právnych predpisov, resp. iných právne významných skutočnostiach, zasielanie článkov, obchodných a reklamných materiálov

Ak dotknutá osoba prejaví záujem iba o doručovanie informácií o zmenách právnych predpisov, resp. iných právne významných skutočnostiach a zasielanie článkov bez toho, aby potrebovala poskytnúť aj účtovné služby a uzatvorila so spoločnosťou zmluvu o účtovníctve, spoločnosť bude spracúvať osobné údaje klienta iba na uvedený účel a iba do odvolania súhlasu klientom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Klient má právo:

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účtovná kancelária uchováva osobné údaje na dobu potrebnú v súvislosti s poskytovaním účtovných a poradenských služieb na základe zmluvy, resp. vyplývajúcu z oprávneného záujmu pre účel informovanosti klienta. Keďže dĺžku spolupráce s klientom nie je možné vopred určiť, doba uchovávania osobných údajov sa určí s ohľadom na potrebnú dĺžku poskytovania služieb, resp. súvisiacich povinností účtovnej kancelárie, ktoré vyplývajú z osobitných zákonov, ako je napr. zákon o účtovníctve.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: papalash@papalash.sk alebo písomne priamo na adresu spoločnosti.