Právne informácie

Prevádzkovateľom internetovej stránky https://papalash.sk (ďalej len „Internetová stránka“) je spoločnosť Papalash s.r.o. so sídlom Južná 55A, 900 26 Slovenský Grob, zapísaná v Obchodnom reigistri: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95287/B (ďalej len „Papalash s.r.o.“)

Všetky materiály, dokumenty, obrázky, texty a iné priamo či nepriamo súvisiace práva (ďalej len „Dokumenty“) na Internetovej stránke sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi a zmluvami. Kopírovanie, sťahovanie, publikovanie, rozširovanie, napodobňovanie alebo akékoľvek komerčné použitie Dokumentov Internetovej stránky alebo jej častí je zakázané bez predchádzajúceho preukázateľného písomného súhlasu spoločnosti Papalash s.r.o

Spoločnosť Papalash s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo upraviť obsah Internetovej stránky a/alebo ukončiť prevádzku Internetovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Papalash s.r.o nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame následné škody alebo straty,  spojené so vstupom a použitím Internetovej stránky, ako aj za informácie a materiály, ktoré obsahuje.

Linky, ktoré sa nachádzajú na Internetovej stránke môžu viesť k internetovým stránkam, ktoré spoločnosť Papalash s.r.o nekontroluje a preto nie je zodpovedná za obsah a funkčnosť týchto internetových stránok. Linky sú poskytované v dobrej viere a umiestnenie linky neznamená súhlas spoločnosti Papalash s.r.o s jej obsahom.

Tieto právne informácie môže spoločnosť Papalash s.r.o pozmeniť, upraviť alebo inak zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

 Kontaktné údaje / Fakturačné údaje:

Papalash s.r.o., Južná 55A, 90026 Slovenský Grob
IČO: 47 590 114 | DIČ: 2024068871 | IČ DPH: SK2024068871

mobil: +421 903 422 479, +420 730 913432
E-mail: papalash@papalash.sk

  •