AKÉ SÚ HLAVNÉ CIELE PODNIKATEĽSKÉHO INKUBÁTORA?

Hlavným cieľom podnikateľských inkubátorov je poskytnúť začínajúcim podnikom tzv.  „inkubačnú dobu“ (do 3 rokov), počas ktorej sa firmy stanú finančne nezávislými, úspešnými a začnú postupne samostatne pôsobiť na obchodnom trhu. Podnikateľský inkubátor pomáha vytvárať nové pracovné príležitosti, podporuje komercializáciu nových progresívnych technológií a posilňuje miestnu a národnú politiku. Prostredníctvom svojich interných a externých pracovníkov poskytuje manažérsku podporu v praxi pri kreovaní podnikov v ich počiatočnej fáze vývoja. Pomocou ich asistencie pomáha preklenúť tie najväčšie problémy začínajúcich podnikateľov. Zabezpečuje začínajúcim malým a stredným firmám výhodnejšie štartovacie podmienky (priestory a služby za nižšie ceny ako trhové a poradenstvá za symbolický poplatok).

Hlavné služby poskytované prostredníctvom podnikateľského inkubátora:

 

PODNIKATEĽSKÉ INKUBÁTORY NA SLOVENSKU

Na Slovensku sa prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ, zo zdrojov programov predvstupových fondov Phare a štátneho rozpočtu začalo s prevádzkovaním podnikateľských inkubátorov od roku 2002. Sú zriadené v rôznych regiónoch krajiny.

Služby poskytujú podľa typu a špecializácie inkubátora, jeho kapacít a regionálnej štruktúry podnikateľského prostredia.

 

Medzi ne patria napríklad: Inkubátor Malacky, Košický vedecko-technický inkubátor, Martinsko-Flámske podnikateľské a inkubátorové centrum, Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves, Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava, Podnikateľský inkubátor a technologické centrum Prievidza, Podnikateľský inkubátor a technologické centrum Banská Bystrica, Inkubátor Bratislava, Technologický inkubátor VTP Žilina,  Technologický inkubátor INOVATECH Sládkovičovo, Univerzitný technologický inkubátor STU Bratislava, Inkubátor Moldava nad Bodvou, Podnikateľský inkubátor Gelnica, Handlová, Podnikateľský inkubátor 2. generácie (virtuálny inkubátor) Rimavská Sobota.

PODNIKATEĽSKÉ INKUBÁTORY VO SVETE

História

Súčasnosť

Postupom času sa na rôznych kontinentoch vyvinuli rozličné, relatívne heterogénne modely podnikateľských inkubátorov. Dnes existuje na celom svete cca. 59 asociácií (medzinárodných + národných) podnikateľských inkubátorov a vedeckých a technologických parkov, ktoré aktívne podporujú rozvoj nových firiem a regionálny ekonomický rozvoj. V rámci i mimo nich na svete pôsobí asi 3 300 inkubátorov a 550 vedeckých a technologických parkov (zdroj: SPICA 2001). Z uvedeného počtu sídli v Európe približne 900 inkubátorov vytvárajúcich 30 000 nových pracovných miest ročne (zdroj: Európska komisia 2002).